25 ปี SIRAPHOB GROUP

บริษัท สิรภัทร พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

OUR EXPERIENCE
PROPERTY MANAGEMENT

บริษัท สิรภัทร พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปี พ.ศ. 2555 การบริหารงานด้านการจัดการนิติบุคคล ถือเป็นบริการหลักของเรา ซึ่งเราให้บริการมาแล้วกว่า 8 ปีและมีฐานลูกค้ากว่า 35โครงการ ทีมงานของเราเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริการนิติบุคคล มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และมาตรฐานพนักงานของเรา จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้จัดการนิติบุคคล ที่บริษัทฯ ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกับบริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด

“มุ่งมั่น พัฒนา สร้างสรรค์สังคมให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบ ครบวงจร”

01.

มีระบบประเมินผลการบริหาร

จัดทำประเมินผลการบริหารของ ผู้จัดการโครงการ
ประจำทุกเดือน

 

02.

พัฒนาผู้จัดการโครงการ

พัฒนาผู้จัดการโครงการรายบุคคล ที่ผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

03.

ติดตามและแก้ปัญหา

จัดประชุม เพื่อติดตามและแก้ปัญหาแต่ละโครงการ
ประจำทุกเดือน

ทำไมต้อง SPM

 • ประชุม ติดตามการทำงานของพนักงานโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
 • ฝึกอบรมพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษานอกสถานที่
 • จัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถเห็นโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหน่งและผลตอบแทนที่เหมาะสม
 • นำเทคโนโลยี่ ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

การแก้ปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วน

บริษัทจะทำการจัดหาช่าง
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี
ดำเนินการแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือโดยด่วน

 • กรณีน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการประปาระงับจ่ายน้ำชั่วคราว ทำให้น้ำไม่เพียงพอ
 • กรณีไฟฟ้าดับ หรือเกิดไฟตก
 • การจัดเก็บขยะ กรณีไม่มาจัดเก็บตามกำหนดหรือปัญหาขยะล้น
 • เมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้โค่นล้ม น้ำท่วมฉับพลัน
 • การแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกบ้าน เช่น ไฟฟ้า/ประปา ภายในบ้าน

งานด้านการพัฒนาบุคลากร


งานตรวจติดตาม ในการทำงาน

บริษัท สิรภัทร พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การประเมินงานของพนักงาน

มุ่งมั่น พัฒนา งานและบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อส่งมอบคุณภาพงานบริการให้กับลูกค้าพึงพอใจ

ความสำเร็จ ของงาน (KPI)
ความสำเร็จ
ความรู้ในงาน
ความรู้
ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง
ความพึงพอใจ
บริหารงานแบบมืออาชีพ
ค่านิยมองค์กร

จัดประชุมนิติบุคคลหมู่บ้าน

 มาตรการกระตุ้น
1. เข้าพบเพื่อทำความรู้จักลูกบ้านทุกหลัง
2. ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจ่ายค่าส่วนกลาง
3. การประชาสัมพันธ์ จะทำในไลน์กลุ่มของลูกบ้านที่ตั้งขี้น และ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
4. ติดป้ายขอบคุณลูกบ้านที่ชำระค่าส่วนกลาง/ ขอบคุณในกลุ่มไลน์หมู่บ้าน

 

มาตรการแก้ปัญหา (กรณีไม่ชำระ)
1. เข้าพบลูกบ้าน

 • เพื่อสอบถามปัญหาและสาเหตุที่ไม่ชำระส่วนกลาง
 • อธิบายความส่วนคัญและความจำเป็นในการชำระ
 • ช่วยแนะนำแนวทางในการชำระค่าส่วนกลาง

2. งดจัดเก็บขยะ กรณีค้างชำระเกิน 3 เดือน (นับแต่เริ่มใช้มาตรการ)
3. งดการให้บริการสาธารณูปโภคและงานบริการอื่น ๆ

 • งานสวน / กวาด / ไฟส่องสว่างหน้าบ้าน